Základná umelecká škola Jána Valacha v Hnúšti

Spomienka

V živote človeka sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu, a predsa nás ich príchod prekvapí. Bolestne sa nás dotkla i smutná a nečakaná správa o náhlom odchode profesora Juraja Hatríka spomedzi nás.Spolupráca našej ZUŠ s profesorom Jurajom Hatríkom pretrvávala 14 rokov a aj vďaka nemu sme v rámci celoslovenských a medzinárodných kôl Hnúšťanského akordu mohli zatraktívniť kreatívnymi činnosťami nedeľné popoludnia súťažiacich prichádzajúcich z celého Slovenska i Čiech na zavŕšenie jednotlivých ročníkov.Zastavilo sa navždy srdce drahého a blízkeho človeka, ktorého sme všetci poznali, vážili si ho a mali ho radi. Lúčime sa s ním a naposledy ho pozdravujeme. Skláňame sa pred ním a pred jeho životným dielom a v duchu si sľubujeme, že na neho nikdy nezabudneme...

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelávanie primárne a nižšie sekundárne, pripravuje na štúdium na stredných školách a konzervatóriách, a tiež na vysoké školy s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Vzdelávací proces ZUŠ je charakterizovaný vysokým stupňom individuálnej starostlivosti, čo umožňujú variabilné študijné programy a alternatívne metódy práce.
Samozrejmosťou je aj zapájanie sa žiakov do rôznych projektov a súťaží. Okrem toho pravidelne organizujeme koncerty – interné, verejné, výchovné a príležitostné. Výchova a vzdelávanie prebieha v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore.

UMELECKÉ PREDMETY

Výchovno – vzdelávacia činnosť v jednotlivých odboroch (hudobnom, výtvarnom a tanečnom) prebieha denne od 13.00 hod. do 18.00 hod. Talentové a prijímacie skúšky na našu umeleckú školu sa konajú vždy prvý júnový týždeň príslušného kalendárneho roka.

01.

— hra na klavíri

02.

— hra na keyboarde

03.

— hra na husliach

04.

— hra na gitare

05.

— hra na bicích nástrojoch

06.

— komorná hra

07.

— spev a zborový spev

08.

— výtvarná a tanečná výchova

09.

— hra na drevených dychových nástrojoch

PEDAGÓGOVIA

Mgr. Anna Černáková, PhD.

riaditeľ školy, výtvarný odbor

Dobošová Zuzana

tanečný odbor

Mgr. Miroslav Bračo

výtvarný odbor

Tibor Bari

gitara

Mgr. Gabriela Füssyová, DiS.art

hudobný odbor - husle, hudobná náuka

Mária Halászová DiS.art

hudobný odbor - spev

Peter Majoroš DiS.art

hudobný odbor - dychové nástroje, keyboard, bicie

Mgr. Eva Vojenčiaková

hudobný odbor - klavír

Gejza Horváth, DiS.art

hudobný odbor - klavír