Základná umelecká škola v Hnúšti

Oznam

Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo 2020/18259:3-A1810 zo dňa 4.12.2020 je možné obnoviť školské vyučovanie v základných umeleckých školách po splnení stanovených podmienok.
Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v meste Hnúšťa zriaďovateľ nepovolil obnovenie vyučovania v ZUŠ Hnúšťa. Vyučovanie bude aj naďalej prebiehať dištančnou formou.

Spomienka

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že náš bývalý dlhoročný kolega – Peter Ličko – vo veku 75 rokov ukončil svoju pedagogickú a umeleckú púť.

Peter Ličko bol absolvent Lisztovej akadémie v Budapešti. Po pôsobení v Nitre a Žiline ako učiteľ hry na klavíri a korepetítor nastúpil do našej ZUŠ v r. 1981 a zotrval v nej až do dôchodku, celých 30 rokov. Svojim láskavým a svojským prístupom dal základy hry na klavíri mnohým žiakom.

Okrem hry na klavíri sa venoval i komponovaniu. Jeho inšpiráciou boli rôzne literárne diela, životné príbehy, ale i literárne práce účastníkov regionálnej súťaže tvorby detí Hrebendova kapsa, ktorých víťazné práce zhudobňoval niekoľko rokov. Základom komponovania viedol aj svojich žiakov, ktorí zo súťaže vlastnej tvorby Talent Revúca vždy odchádzali s oceneniami.

Zhostil sa aj tvorby zneliek. Hnúšťanská znelka mesta bola premiérovo uvedená na slávnostnom zastupiteľstve poslancov v r. 1997, následne sa znelkou z jeho tvorby začali otvárať i verejné koncerty školy a celoslovenské kolá vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord.
Odpočívaj v pokoji, milý kolega! Budeme na teba s úctou spomínať...
Kolektív učiteľov ZUŠ Hnúšťa

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelávanie primárne a nižšie sekundárne, pripravuje na štúdium na stredných školách a konzervatóriách, a tiež na vysoké školy s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Vzdelávací proces ZUŠ je charakterizovaný vysokým stupňom individuálnej starostlivosti, čo umožňujú variabilné študijné programy a alternatívne metódy práce.
Samozrejmosťou je aj zapájanie sa žiakov do rôznych projektov a súťaží. Okrem toho pravidelne organizujeme koncerty – interné, verejné, výchovné a príležitostné. Výchova a vzdelávanie prebieha v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore.

UMELECKÉ PREDMETY

Výchovno – vzdelávacia činnosť v jednotlivých odboroch (hudobnom, výtvarnom a tanečnom) prebieha denne od 13.00 hod. do 18.00 hod. Talentové a prijímacie skúšky na našu umeleckú školu sa konajú vždy prvý júnový týždeň príslušného kalendárneho roka.

01.

— hra na klavíri

02.

— hra na keyboarde

03.

— hra na husliach

04.

— hra na gitare

05.

— hra na bicích nástrojoch

06.

— komorná hra

07.

— spev a zborový spev

08.

— výtvarná a tanečná výchova

09.

— hra na drevených dychových nástrojoch

PEDAGÓGOVIA

Mgr. Anna Černáková, PhD.

riaditeľ školy, výtvarný odbor

Dobošová Zuzana

tanečný odbor

Mgr. Miroslav Bračo

výtvarný odbor

Tibor Bari

gitara

Mgr. Gabriela Füssyová, DiS.art

hudobný odbor - husle, hudobná náuka

Mária Halászová DiS.art

hudobný odbor - spev

Peter Majoroš DiS.art

hudobný odbor - dychové nástroje, keyboard, bicie

Mgr. Eva Vojenčiaková

hudobný odbor - klavír

Gejza Horváth, DiS.art

hudobný odbor - klavír