OZNAMY:

Vážení rodičia a milí žiaci, od pondelka 15.06.2020 ZUŠ otvára brány dokorán všetkým žiakom v HUDOBNOM, VÝTVARNOM i TANEČNOM ODBORE. Vyučovanie bude prebiehať podľa pôvodného rozvrhu. TEŠÍME SA🙂 
 
Základná umelecká škola Hnúšťa oznamuje rodičom, žiakom a všetkým záujemcom, že prihlášky na štúdium v školskom roku 2020/2021 môžete do Základnej umeleckej školy doručiť do 30.06.2020.

Na výber ponúkame prihlášku na stiahnutie, ktorú si môžete vytlačiť a poštou doručiť na adresu školy, alebo elektronickú prihlášku. https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/?zus=678
Upozorňujeme, že v pravom hornom rohu je potrebné prepnúť na slovenskú verziu.
V prípade potreby nás kontaktujte na čísle 0911444890.
Tešíme sa na vás
iZUŠ | Přihláška do ZUŠ

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelávanie primárne a nižšie sekundárne, pripravuje na štúdium na stredných školách a konzervatóriách, a tiež na vysoké školy s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Vzdelávací proces ZUŠ je charakterizovaný vysokým stupňom individuálnej starostlivosti, čo umožňujú variabilné študijné programy a alternatívne metódy práce.
Samozrejmosťou je aj zapájanie sa žiakov do rôznych projektov a súťaží. Okrem toho pravidelne organizujeme koncerty – interné, verejné, výchovné a príležitostné. Výchova a vzdelávanie prebieha v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore.

UMELECKÉ PREDMETY

Výchovno – vzdelávacia činnosť v jednotlivých odboroch (hudobnom, výtvarnom a tanečnom) prebieha denne od 13.00 hod. do 18.00 hod. Talentové a prijímacie skúšky na našu umeleckú školu sa konajú vždy prvý júnový týždeň príslušného kalendárneho roka.

01.

— hra na klavíri

02.

— hra na keyboarde

03.

— hra na husliach

04.

— hra na gitare

05.

— hra na bicích nástrojoch

06.

— komorná hra

07.

— spev a zborový spev

08.

— výtvarná a tanečná výchova

09.

— hra na drevených dychových nástrojoch

PEDAGÓGOVIA

Mgr. Anna Černáková, PhD.

riaditeľ školy, výtvarný odbor

Dobošová Zuzana

tanečný odbor

Mgr. Miroslav Bračo

výtvarný odbor

Katarína Mikušová

tanečný odbor, zastupujúca učiteľka

Mgr. Gabriela Füssyová, DiS.art

hudobný odbor - husle, hudobná náuka

Mária Halászová DiS.art

hudobný odbor - spev

Peter Majoroš DiS.art

hudobný odbor - dychové nástroje, keyboard, bicie

Mgr. Eva Vojenčiaková

hudobný odbor - klavír

Gejza Horváth, DiS.art

hudobný odbor - klavír