Základná umelecká škola v Hnúšti

OZNAMY:
Na základe vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 9.3.2020
vám oznamujeme, že celoslovenské a medzinárodné kolo súťaže Hnúšťanský
akord sa v plánovanom termíne 15.-17. 3. 2020 neuskutoční. Z dôvodu
opatrení MŠVVaŠ SR sa tento termín odkladá, s jeho upresnením vás
budeme včas informovať.

Krízový štáb mesta Hnúšťa dňa 10. marca 2020 prijal opatrenia v záujme predchádzania šírenia vírusu COVID-19 a s účinnosťou v čase od 11. 3. 2020 do 24. 3. 2020 zrušil v ZUŠ Hnúšťa všetky skupinové aktivity nad 10 osôb. Z tohoto dôvodu sa RUŠÍ vyučovací proces v TO, VO a HO – hudobná náuka, komorná hra a zborový spev. 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelávanie primárne a nižšie sekundárne, pripravuje na štúdium na stredných školách a konzervatóriách, a tiež na vysoké školy s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Vzdelávací proces ZUŠ je charakterizovaný vysokým stupňom individuálnej starostlivosti, čo umožňujú variabilné študijné programy a alternatívne metódy práce.
Samozrejmosťou je aj zapájanie sa žiakov do rôznych projektov a súťaží. Okrem toho pravidelne organizujeme koncerty – interné, verejné, výchovné a príležitostné. Výchova a vzdelávanie prebieha v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore.

UMELECKÉ PREDMETY

Výchovno – vzdelávacia činnosť v jednotlivých odboroch (hudobnom, výtvarnom a tanečnom) prebieha denne od 13.00 hod. do 18.00 hod. Talentové a prijímacie skúšky na našu umeleckú školu sa konajú vždy prvý júnový týždeň príslušného kalendárneho roka.

01.

— hra na klavíri

02.

— hra na keyboarde

03.

— hra na husliach

04.

— hra na gitare

05.

— hra na bicích nástrojoch

06.

— komorná hra

07.

— spev a zborový spev

08.

— výtvarná a tanečná výchova

09.

— hra na drevených dychových nástrojoch

PEDAGÓGOVIA

Mgr. Anna Černáková, PhD.

riaditeľ školy, výtvarný odbor

Dobošová Zuzana

tanečný odbor

Mgr. Miroslav Bračo

výtvarný odbor

Katarína Mikušová

tanečný odbor, zastupujúca učiteľka

Mgr. Gabriela Füssyová, DiS.art

hudobný odbor - husle, hudobná náuka

Mária Halászová DiS.art

hudobný odbor - spev

Peter Majoroš DiS.art

hudobný odbor - dychové nástroje, keyboard, bicie

Mgr. Eva Vojenčiaková

hudobný odbor - klavír

Gejza Horváth, DiS.art

hudobný odbor - klavír