Medzinárodná súťažná prehliadka Júliusa von Beliczayho

Medzin. súťažná prehliadka

Táto súťažná prehliadka sa i v roku 2016 konala na počesť Júliusa von Beliczayho, hudobného skladateľa, pedagóga a komárňanského rodáka (nar. 10. 8. 1835 Komárno, umr. 30. 4. 1893 Budapešť). Cieľom súťažnej prehliadky je viesť mládež pod vedením pedagógov k zvyšovaniu svojho interpretačného majstrovstva v sólovej hre na husliach a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení.

8. ročníka tejto súťaže sa 2.- 4. júna 2016 zúčastnili aj dvaja žiaci ZUŠ v Hnúšti – David Oláh (3. roč. 2. časti 1. stupňa ZŠ) a Lucia Kaločaiová (4. roč. 1. časti 1. stupňa ZŠ) z triedy Mgr. Gabriely Füssyovej. Po úspechoch na nadregionálnej súťaži Pódium mladých umelcov (obaja umiestnení v zlatom pásme) a celoslovenskej súťaži v hre na sláčikové nástroje v Brezne (zlaté a strieborné pásmo) ich úsilie vyústilo do umiestnenia v silnej konkurencii súťažiacich zo Slovenska, Maďarska a Rakúska v striebornom (David Oláh) a bronzovom pásme (Lucia Kaločaiová). Diplom za vynikajúcu korepetíciu získala aj docentka Akadémie umení v Banskej Bystrici Eva Cáhová.

Touto cestou ďakujeme PaedDr. E. Čunderlíkovej a RW-Tech Guma, s. r. o. za sponzorský príspevok, Mestskému úradu Hnúšťa za prevoz súťažiacich z Komárna domov a organizátorom za bezproblémový priebeh súťaže. S ich pomocou sa podarilo udržať Davida a Luciu v dobrej psychickej pohode, zabezpečiť im potrebné pohodlie v súvislosti s prípravou na súťažný umelecký výkon a odmeniť ich radosť z hry.