Vážení rodičia, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ číslo: 2020/17294:1-A1810

s platnosťou od 12.10.2020, riaditeľka vydáva nasledujúce pokyny k priebehu výučby v ZUŠ Hnúšťa

HUDOBNÝ ODBOR

-individuálne vyučovanie prebieha naďalej podľa rozvrhu priamo v škole ( to platí aj pre obligátne nástroje)

-komorná hra, štvorručná hra a sprievod –prebieha v škole po individuálnom dohovore s učiteľom

-skupinové vyučovanie -HUDOBNÁ NÁUKA – dištančnou formou: v čase hodiny v rozvrhu dostanú žiaci zadania, ktoré vypracujú a doručia p.uč. Fussyovej do nasledujúcej hodiny. V prípade potreby si môžete telefonicky dohodnúť individuálnu konzultáciu priamo s p. uč. Fussyovou

-skupinové vyučovanie -ZBOR – žiaci dostanú notový materiál počas individuálnej hodiny. Ďalšie pokyny u p. uč. Halászovej

VÝTVARNÝ ODBOR

-dištančná forma – uč. Bračo a uč. Černáková budú informovať svojich žiakov o podrobnostiach a individuálnych konzultáciách

 TANEČNÝ ODBOR

-dištančné vyučovanie – uč. Dobošová bude informovať žiakov o podrobnostiach (edukačné videá, online hodiny…)