Workshop so škôlkármi

Workshop so škôlkármi

Hudobná edukácia je predmetom umelecko-výchovným a činnostným. Činnosť predstavujú rozmanité formy kontaktu žiaka s hudbou. Možnosť spájať hudbu so slovom, obrazom, pohybom, hrou na elementárnych hudobných nástrojoch rozvíja hudobné i kľúčové kompetencie žiakov. 18. a 25. júna 2019 sme témou „Leto“ uzatvorili sériu hudobných dielní
určených pre žiakov ZŠ a veľmi nás potešil fakt, že žiaci si okrem piesní pripomenuli aj činnosti jednotlivých stretnutí.
Novým prvkom hudobných dielní tentokrát bolo tiež využitie IKT prostredníctvom programu Alf.
Ďakujeme kolegom zo ZŠ za celoročnú spoluprácu a tešíme sa na stretnutia v novom školskom roku!
Mgr. G. Fussyová, DiS.art, P. Majoroš, DiS.art